Algemene voorwaarden

Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door consumenten en ondernemers via onze online winkel worden geplaatst.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch onafhankelijk zijn. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch partnerschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Met betrekking tot ondernemers zijn deze voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties zonder dat wij er opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid hiervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van het contract als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Contractpartner, totstandkoming van het contract

Het koopcontract komt tot stand met Manuela Cebulla, eenmanszaak.

Door de producten in de onlineshop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een contract af te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer te allen tijde vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren met behulp van de correctiehulpmiddelen die tijdens het bestelproces worden verstrekt en uitgelegd. Het contract komt tot stand wanneer u op de bestelknop klikt om het aanbod voor de goederen in de winkelwagen te accepteren. Direct na het plaatsen van de bestelling ontvang je opnieuw een bevestiging per e-mail.

Een bindend contract kan ook vooraf als volgt worden afgesloten:

Als u de betaalmethode PayPal heeft gekozen, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat u de betalingsopdracht aan PayPal bevestigt.
De taal die beschikbaar is voor het sluiten van het contract is Duits.

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden ook altijd hier op deze pagina bekijken en downloaden. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin.

3. Leveringsvoorwaarden
Naast de vermelde productprijzen zijn er ook verzendkosten.

Tot € 50 waarde van goederen € 5,50
Wij verzenden gratis vanaf € 50,00

Andere EU-landen
Tot € 50 goederenwaarde € 11,00
Vanaf € 50,00 verzenden wij met € 7,00 verzendkosten.

Het is mogelijk de goederen zelf af te halen.


4. Betaling
In onze winkel zijn de volgende betaalmethoden beschikbaar:

Paypal
U betaalt het factuurbedrag via de online provider PayPal. In principe moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsinstructies aan ons bevestigen (uitzondering, indien van toepassing, gasttoegang). Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

ApplePay

GooglePay

maestro

MasterCard

ShopPay

Visa

contante betaling

5. Herroepingsrecht
Consumenten hebben het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in het annuleringsbeleid. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

6. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

Voor ondernemers geldt ook het volgende: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de gereserveerde goederen doorverkopen in het kader van de normale bedrijfsvoering; U draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop vooraf aan ons over - ongeacht of de gereserveerde goederen gecombineerd of vermengd zijn met een nieuw artikel - ter hoogte van het factuurbedrag, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade
Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke fouten dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het nalaten om een klacht in te dienen of contact met ons op te nemen, heeft geen gevolgen voor uw juridische claims en de handhaving ervan, met name uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekering te doen gelden.

8. Garanties en garanties

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims wegens defecten aan gebruikte artikelen één jaar vanaf levering van de goederen.

Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor claims wegens gebreken één jaar vanaf de risico-overgang; de wettelijke verjaringstermijnen voor het regresrecht volgens § 478 BGB blijven onaangetast.

Ten aanzien van ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant, die in het contract waren opgenomen, als afspraak over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclameverklaringen.

Als het geleverde artikel defect is, geven we in eerste instantie garantie aan ondernemers, naar onze keuze, door het defect te verhelpen (reparatie) of door een defectvrij artikel te leveren (vervangende levering).

De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen zijn niet van toepassing op claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en kwaadwilligheid
in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en de naleving waarop de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen)
als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen
voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.
Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing kunnen zijn en hun precieze voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.9. Aansprakelijkheid
We zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid
in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
in het geval van garantiebeloften, indien overeengekomen
voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.
In het geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt en op wiens naleving de contractpartner regelmatig kan vertrouwen (kardinale verplichtingen) als gevolg van lichte nalatigheid van de kant van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, het bedrag van de aansprakelijkheid voor de schade die voorzienbaar was op het moment dat de overeenkomst werd gesloten beperkt, moet het optreden van die typisch worden verwacht.

Anders zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

10. Slotbepalingen
Bent u een zakenman in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, dan is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.