1. domein

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via onze webshop door consumenten en ondernemers.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of als zelfstandige zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige zakenrelaties met ondernemers, zonder dat we ze opnieuw hoeven te raadplegen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt hiermee de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden pas onderdeel van het contract als we hiermee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractpartner, sluiten van contract

Het koopcontract wordt gesloten met Manuela Cebulla, eenmanszaak.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om voor deze artikelen een overeenkomst te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling verzendt met behulp van de correctiehulpmiddelen die worden verstrekt en uitgelegd in het bestelproces. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelwagentje accepteert door op de bestelknop te klikken. Direct na het versturen van de bestelling ontvang je nogmaals een bevestiging per e-mail.

Een bindend contract kan ook vooraf als volgt tot stand komen:

Als u de PayPal-betaalmethode heeft gekozen, komt het contract tot stand op het moment dat u de betalingsopdracht aan PayPal bevestigt.
De beschikbare taal voor het sluiten van het contract is Duits.

We slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de Algemene Voorwaarden ook altijd hier op deze pagina bekijken en downloaden. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in onze klantenlogin.

3. leveringsvoorwaarden
Verzendkosten worden toegevoegd aan de vermelde productprijzen.

Tot een waarde van € 50, € 5,50
Vanaf € 50,00 verzenden wij gratis.

EU-landen
Tot € 50 waarde van goederen € 11,00
Vanaf €50,00 verzenden wij met €7,00 verzendkosten.

Het is mogelijk om de goederen zelf af te halen.


4. betalen
De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Paypal
U betaalt het factuurbedrag via de online provider Paypal. Je moet daar altijd ingeschreven staan. eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen (uitzondering kan zijn toegang voor gasten). Tijdens het bestelproces krijg je meer informatie.

Aankoop op rekening

contante betaling

5. herroepingsrecht
Consumenten hebben recht op het wettelijk herroepingsrecht zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden. Aan ondernemers wordt geen vrijwillig herroepingsrecht verleend.

6. eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

Voor ondernemers geldt ook: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakelijke relatie volledig zijn afgewikkeld. U mag de gereserveerde goederen doorverkopen in het kader van de normale gang van zaken; U draagt alle vorderingen die voortvloeien uit deze doorverkoop bij voorbaat aan ons over - ongeacht of de gereserveerde goederen worden gecombineerd of gemengd met een nieuw artikel - ten belope van het factuurbedrag en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft bevoegd om de vorderingen te incasseren, maar wij mogen ook zelf vorderingen incasseren als u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. transportschade
Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, meld dergelijke gebreken dan zo snel mogelijk aan de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het achterwege laten van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw rechtsvorderingen en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of vervoerder te doen gelden. transportverzekering claimen.

8. Garanties en Garanties

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt het wettelijke recht op aansprakelijkheid voor gebreken.

Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims voor defecten aan gebruikte artikelen één jaar vanaf de levering van de goederen.

Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken één jaar vanaf de risico-overgang; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van verhaal volgens § 478 BGB blijven onaangetast.

Voor ondernemers gelden alleen onze eigen gegevens en de productbeschrijvingen van de fabrikant die in het contract waren opgenomen als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare uitingen van de fabrikant of andere reclameuitingen.

Indien het geleverde artikel gebrekkig is, verlenen wij in eerste instantie garantie aan ondernemers, naar onze keuze, door het gebrek te verhelpen (reparatie) of door een gebrekkig artikel te leveren (vervangende levering).

De bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen zijn niet van toepassing op vorderingen op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid
in het geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of frauduleus opzet
in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
als onderdeel van een garantiebelofte, indien overeengekomen
voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina's in de online shop.9. Aansprakelijkheid
Wij zijn altijd volledig aansprakelijk voor claims op basis van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten

bij letsel aan leven, ledematen of gezondheid
bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
voor garantiebeloften, indien overeengekomen
voor zover het toepassingsgebied van de Wet productaansprakelijkheid open is.
In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) als gevolg van lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade op het moment dat het contract werd gesloten, beperkt, waarvan het optreden doorgaans moet worden verwacht.

Voor het overige zijn schadeclaims uitgesloten.

10. Slotbepalingen
Als u een handelaar bent in de zin van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze vestigingsplaats.